Suomessa vahvaa vetoa kierrätyslannoitteiden kehittämiseen ja käytön edistämiseen

Tällä viikolla korona iski voimalla Mikkelin seutuun, ja täältä eristyksistä, kotitoimistosta käsin on hyvä keskittyä purkamaan keskustelua suomalaisen kierrätyslannoite- ja maanparannusainetuotannon kehityksestä.

Yksi niistä järjestöistä, joiden toimintaan Nanopar on tänä vuonna liittynyt, on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB). Se perustettiin vuonna 2019 ja on jo vakiinnuttanut asemansa suomalaisten ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasusta kiinnostuneiden toimijoiden aktiivisena yhteisönä.

Osallistuimme nyt alkusyksystä osana SBB:n toimintaa orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet -työpajaan, jonka taustalla olivat SBB:n lisäksi Vesilaitosyhdistys, Elintarvikeliitto, ProAgria Keskusten liitto ja Metsäteollisuusliitto. Työpajassa pyrittiin tunnistamaan mahdollisuuksia ja haasteita orgaanisten biomassojen turvalliselle kierrättämiselle.

Työ on tärkeää, ja yhteistyö sitä tärkeämpää. Voin jo nyt sanoa, että eri toimijat tunnistivat samoja mahdollisuuksia ja uhkia käydyissä keskusteluissa. Ravinteiden kierrätys erilaisista teollisuuden ja jätevedenpuhdistuksen sivuvirroista on kiertotalousajattelun ydintä – ekologista, järkevää, kestävää ja tuottavaa – mutta esimerkiksi ajatus puhdistamolietteen tuotteistamisesta maanparannusaineeksi saattaa aiheuttaa aluksi oudoksuvia reaktioita.

Ravinteiden kierrätyksen hyödyt

Fosfori on uusiutumaton luonnonvara, jota louhitaan kemiallisten lannoitteiden tarpeisiin. On kuitenkin laskettu, että Suomessa erilaisten teollisuuden ja jätevedenpuhdistuksen sivuvirtojen sisältämää fosforia kierrättämällä olisi mahdollista kattaa lähes kaikki peltoviljelyn tarvitsema fosfori ja suuri osa typestä.

Ravinteiden kierrätyksen lisäksi kierrätyslannoitteiden ja -maanparannusaineiden hyötyinä voidaan nähdä niiden ympäristöystävällisyys, kansallisen omavaraisuusasteen lisääminen ja orgaanisten lannoitteiden lisäämä maanparannusteho. Kierrätystuotteet hoitavat maata, hyvin organisoituna tuotantoon liittyvät kuljetuspäästöt ja -kustannukset pienenevät, ja ennen kaikkea ravinnekierto korottaa sivuvirtojen statuksen jätteestä arvokkaaksi jatkotuotantomateriaaliksi.

Ymmärrettävästi kierrätysarvo ei ole ainoa, joka painaa vaakakupissa lannoite- ja maanparannusainevalintoja tehdessä. Olennaista on varmasti, että tuotteet täyttävät tarkoituksensa eikä niiden hinta ylitä kipukynnystä.

Monia maanviljelijöitä tai viljanostajia mietityttää uusissa lannoitteissa toimivuuden ja hinnan lisäksi turvallisuus ja myös lainsäädännön luomat rajoitteet. Loppukäyttäjien mielikuvat vaikuttavat ensin viljanostajiin, josta edelleen viljan viljelijöiden toimintaan. Muun muassa näitä mielikuvia ja pelkoja liittyen turvallisuuteen on hyvä avata ja käsitellä yhdessä tuottajien, asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa.

Vahva yhteinen tahtotila

Kierrätyslannoitteiden ja -maanparannusaineiden käytön lisäämiseen liittyy niin jätehuollon kehitys, vesiensuojelu kuin maanparannukseen liittyvät näkökulmat. Tuotteiden kehittämiselle, turvallisuuden takaamiselle ja markkinoiden laajentamiselle tarvitaankin eri alojen toimijoiden vahvaa toimintatahtoa ja yhteisiä visioita.

Laajassa mittakaavassa kiertotaloutta tuetaan toki myös Euroopan Unionin tasolla. EU:n Green Deal -vihreän kehityksen ohjelma on nyt toimeenpanovaiheessa, ja se keskittää huomiota esimerkiksi ilmastotavoitteisiin, biodiversiteetin säilyttämiseen ja nollapäästötavoitteisiin – teemoihin, jotka koskettavat läheisesti myös kierrätyslannoitteiden tuotantoa.

Suomessa kiertotalous on nostettu esille hallitusohjelmassa ja Suomea pyritäänkin nostamaan kiertotalouden kärkimaaksi. Hallituksen kiertotalouden strategisen edistämisohjelman valmistelut on jo aloitettu ja netissä kiertää osallistava kiertotalouskysely, johon kannattaa käydä vastaamassa.

Viimeisimpänä vaan ei todellakaan vähäisimpänä täytyy mainita, että Suomessa on tänä vuonna perustettu Laatulannoite-järjestelmä parantamaan kierrätystuotteiden laatua, turvallisuutta ja imagoa.

Työtä on siis tehty, voimia yhdistetty, ja suunta on selvä.  Nanopar Oy toimii omalta osaltaan näiden tavoitteiden eteen; kierrätystuotteiden turvallisuuden takaaminen, markkinoiden laajentaminen ja tietoisuus ravinteiden kierrätyksestä takaa suunnan ympäristöystävällisempään ja kestävämpään lannoite- ja maanparannusainetuotantoon.

Paskíer kierrätyslannoite kuivattu liete purkkeja torilla
Paskíer kuivattua puhdistamolietettä